1. Grand Tuxedo

Serving Midland, MI 

Grand Tuxedo
2. eTuxedos

Farmington, MI 

eTuxedos
3. The Tux Shop on Woodward

Birmingham, MI 

The Tux Shop on Woodward