81. Circle S Ranch

Lawrence, KS 

Circle S Ranch
82. The Inn at Tallgrass

Wichita, KS 

The Inn at Tallgrass
83. Schloegel's Woodyard Bar-B-Que

Kansas City, KS 

Schloegel's Woodyard Bar-B-Que
84. Salon Blush

Lawrence, KS 

Salon Blush
85. Heritage Center at Mahaffie

Olathe, KS 

Heritage Center at Mahaffie
86. A Girls Night Out Limo

Olathe, KS 

A Girls Night Out Limo
87. J. Gilbert's

Overland Park, KS 

J. Gilbert's
88. Cider Gallery & Events

Lawrence, KS 

Cider Gallery & Events
90. Henke Cinema

Shawnee, KS 

Henke Cinema