41. Irina's Cakes

Overland Park, KS 

Irina's Cakes
42. Unity Church of Overland Park

Overland Park, KS 

Unity Church of Overland Park
43. Dave Lewis Entertainment

Manhattan, KS 

Dave Lewis Entertainment
44. Captured Moments Photography

Manhattan, KS 

Captured Moments Photography
45. Plan B Catering KC

Olathe, KS 

Plan B Catering KC
47. Cyndie's Cakes

Weston, MO 

Cyndie's Cakes
48. Little Yellow Leaf

Mission, KS 

Little Yellow Leaf
49. Kansas City Strings

Shawnee, KS 

Kansas City Strings
50. Avalon Cafe

Weston, MO 

Avalon Cafe