31. Steve Davis Photo Video

Winston Salem, NC 

Steve Davis Photo Video
32. G&R Photography

Chapel Hill, NC 

G&R Photography
33. Ashley Rossi Photography

Lynchburg, VA 

Ashley Rossi Photography
34. Essential Sunshine Photography

Blacksburg, VA 

Essential Sunshine Photography
35. Studio 104

High Point, NC 

Studio 104
36. Goette Studios

High Point, NC 

Goette Studios
37. Schaffer Photography

Roanoke, VA 

Schaffer Photography
39. KLIC Productions LLC

Athens, WV 


40. Jason Jarvis Photography

Lynchburg, VA 

Jason Jarvis Photography