12. Joseph Flores Ministries

San Antonio, TX 

Joseph Flores Ministries
13. Rev. Ted Tippen

San Antonio, TX 


14. Everlasting Elopements

San Antonio, TX 

Everlasting Elopements
16. Jerry Calcott Ministries

San Antonio, TX 


17. Once Upon a Wedding

Seguin, TX 

Once Upon a Wedding
18. David's Officiating

San Antonio, TX 

David's Officiating
19. Hearts Afire Wedding Ceremonies

Atascosa, TX 

Hearts Afire Wedding Ceremonies
20. Charmed Weddings of Austin

San Marcos, TX 

Charmed Weddings of Austin