1. Texas Wedding Ministers

Serving Laredo, TX 

Texas Wedding Ministers
2. Andrew Smart Wedding Minister

Serving Laredo, TX 

Andrew Smart Wedding Minister
3. Joyful Unions San Antonio

Serving Laredo, TX 

Joyful Unions San Antonio
4. Rev. Jim Smith

Serving Laredo, TX 

Rev. Jim Smith
5. Reverend Nicole

Serving Laredo, TX 

Reverend Nicole
7. Coastal Bend Ceremonies

Corpus Christi, TX 


9. Joseph Flores Ministries

San Antonio, TX 

Joseph Flores Ministries
10. Rev. Ted Tippen

San Antonio, TX