1. Northland Universal Church

Serving Bartlesville, OK 

Northland Universal Church
2. KC WEDDINGS 2 GO

Serving Bartlesville, OK 

KC WEDDINGS 2 GO
3. Life's Precious Vows Chapel

Serving Bartlesville, OK 

Life's Precious Vows Chapel
4. Rev. Kathy S. Garrison

Serving Bartlesville, OK 

Rev. Kathy S. Garrison
5. Wedding Officiant at White Hydrangea

Serving Bartlesville, OK 

Wedding Officiant at White Hydrangea
6. United Life Church OKC

Oklahoma City, OK 

United Life Church OKC
7. Say I do

Wichita, KS 


8. Rev. Joy Huber

Oklahoma City, OK 

Rev. Joy Huber
9. With This Ring Professional Wedding Servic

Oklahoma City, OK 


10. Cyndi Lu Daniels, Oklahoma Officiant

Oklahoma City, OK