1. The Wedding Man, Gregg Kits, DD

Serving Stamford, CT 

The Wedding Man, Gregg Kits, DD
2. Officiant on Call Marriage Services

Serving Stamford, CT 

Officiant on Call Marriage Services
3. Hudson Valley Heartfelt Ceremonies

Serving Stamford, CT 

Hudson Valley Heartfelt Ceremonies
4. Studio JLK Weddings

Serving Stamford, CT 

Studio JLK Weddings
6. Kimberly's Blessings

Serving Stamford, CT 

Kimberly's Blessings
7. Rev. W. Douglas Russell

Serving Stamford, CT 

Rev. W. Douglas Russell
8. The Wedding Pastor

Serving Stamford, CT 

The Wedding Pastor
9. New York Rabbi Alan Stein

Serving Stamford, CT 

New York Rabbi Alan Stein
10. Jason Giordano Photography

Serving Stamford, CT 

Jason Giordano Photography