1. Sara's Flowers

Kansas City, KS 

Sara's Flowers
2. Don Evans Florist

Kansas City, KS 

Don Evans Florist
3. Blue Bouquet

Kansas City, MO 

Blue Bouquet
4. Floralyn

Kansas City, KS 

Floralyn
5. Michael's Heritage Florist

Kansas City, KS 

Michael's Heritage Florist
6. Needham Floral

Kansas City, MO 

Needham Floral
7. Bittersweet Floral & Design

Lawrence, KS 

Bittersweet Floral & Design
8. Dutch Flowers

Kansas City, MO 

Dutch Flowers
9. Englewood Florist

Lawrence, KS 

Englewood Florist
10. Owens Flower Shop

Lawrence, KS 

Owens Flower Shop