2. Dragonfly Desserts, LLC

Alma, NE 

Dragonfly Desserts, LLC
3. Alotta Brownies Bakery

Fremont, NE 

Alotta Brownies Bakery
4. Butterfly Bakery

Lincoln, NE 

Butterfly Bakery